ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
یارب ..! دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یارب نظر نمائی که بی آبرو شدم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاری توفیق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یشت ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
یک مقایسه دیگر کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
یک نظر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یکدست شوند جمله مسلمان چقدر خوب دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یکدل یکدوست دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
یکعمر دویدی پئ خوبان چه برآمد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یوپایی ری سنا ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
يک كتاب ناشناخته نشر کهن فارسی بحر المعانی و صفو الامانی آفریده های مهجور علامه حبیبی ادبیات عبدالحی حبیبی
Total articles: 651