انجنیر انرژی طبیعی و آب و برق
37
احمدشاه ابدالی
Ahmad Shah Abdali