شرایط استفاده
Terms of Use
به دانشنامۀ افغان خوش آمدید

استفاده از وبسایت دانشنامۀ افغان، شما را متعهد و پابند به قبولکرد شرایط متذکر در پایان میسازد. اگر شما با این شرایط موافقت ندارید، لطفاً ازین وبسایت استفاده نکنیـــــــــــــد.

دانشنامۀ افغان حق تغییر، تبدیل، حذف و علاوه را درین شرایطنامه، در هر وقت و زمان دارا میباشد. ازینرو، این صفحه را در فاصله های معمولی ملاحظه کنیـــد. در صورت تغییرات این شرایطنامه، استمرار استفادۀ شما ازین وبسایت، موافقت کلی تان را در درک و قبولکرد این تغییرات ابراز میکند. تمام مواد استفاده شده درین وبسایت، منجمله "سروکاکل"، خطکشی ها، برنامه های اجرائی، آرایش ها، نوشته ها، راسامی ها، نقاشی ها، ویدیوها و فایل های صوتی، مالیت دانشنامۀ افغان میباشد. با حفظ منبع و مأخذ، شما در هر زمانی، میتوانید بدون اجازه و استیذان کتبی از دانشنامۀ افغان، از مواد موجود درین سایت٬ استفاده و از آن کاپی، تکثیر، تقسیم، پخش و نشر کنید. شما نمیتوانید صفحه های این وبسایت را به شکل آئینه یا Mirror در سایت ها و برنامه های خود نمایان و یا قابل استفاده بگردانید. درین وبسایت، شما نمیتوانید از موادی استفاده کنید که موجب پایمال شدن حقوق دیگران شود و یا آن مواد، عامل ویرووس و سائر ترکیبات ویرانگر باشد. درین وبسایت و یا از طریق این وبسایت، شما نمیتوانید از الفاظ تهدیدآمیز، توهین آمیز، رکیک، دورازادب و غیرقانونی استفاده کنیـــــد. داشنامۀ افغان در صورت ایجاب، حق حذف کلی و یا تصرف و یا تغییر را در مضامین دریافت شدۀ شما دارد. شما بطور کلی، مسؤولیت نگارش خود و عواقب آنرا بدوش دارید. درین وبسایت، شما نمیتوانید از موادی که حقوق محفوظ دارد، استفاده کنید. مگر اینکه شما خود، دارندهٔ اجازه و یا دارندهٔ حق تکثیر آن باشید. داشنامۀ افغان به هیچوجه و تحت هیچعنوانی، تضمین "درستی" و یا "غلطی" هیچ اثر و هیچ مفکورهٔ منتشره درین وبسایت را به عهده ندارد. داشنامۀ افغان هیچ مسؤولیتی را در قبال کفایت و کارروائی همکاران قلمی خود ندارد. دانشنامۀ افغان جهت سهولت بیشتر و برای دسترسی به منابع دیگر، شما را راجع و یا توصیه به رجوع به دیگر وبسایت ها میکند. از آنجائیکه محتوا و چگونگی دیگر وبسایت ها در اختیار ما نیست، دانشنامۀ افغان هیچ مسؤ‌ولیتی را در قبال دقت و درستی آنها بدوش نمیگیرد. دانشنامۀ افغان، تحت هیچ عنوان و به هیچوجه، ضامن خدمات این وبسایت بصورت "همیشه فعال" و "بدون مشکل" نیست؛ ارتکاب اشتباهات اجرائی، داشتن مشکلات تخنیکی، داشتن مشکلات شبکه ئی، دریافت ویرووس و ترکیبات ویرانگر و بسا نابسامانی های غیرمترقبه، میتوانند صحت، اطمینان، آمادگی و کیفیت خدمات را معطل و مهمل و مختل سازد. برخی از مواد فراهم شده در دانشنامۀ افغان، از سوی اشخاص و بنیاد های سومی و به "شکل که است"، تهیه و تمویل میگردد. هر نوع استفادۀ شما از این مواد، بلاتضمین بوده و شما خود مسؤولیت "خوب و بد" آنرا به دوش دارید. دانشنامۀ افغان، تحت هیچ شرایطی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، مسؤولیت خسارت وارده به شما را، که ناشی از حوادث و یا از نتائج، درین وبسایت باشد، به دوش ندارد. اگر شما مرتکب تخطی ازین شرایطنامه شدید، دانشنامۀ افغان، حق اخراج شما را و حق ممانعت ورود شما را درین وبسایت، در هروقت و زمانی، دارا میباشد. اگر شما مرتکب تخطی ازین شرایطنامه شدید، شما متعهد به جبران خسارات و قبولدار به پرداخت مصارف ناشی از خسارات، به دانشنامۀ افغان، به هیأت مدیرۀ آن، به کارکنان آن، به همکاران آن، به وکلاء مدافع آن، خواهید بود.

تماس با ما


Welcome to AfghanPedia

Your use of this Site constitutes your agreement to the terms, conditions and notices below. If you do not agree with these Terms of Use, please do not use this Site.

AfghanPedia.com reserves the right to change, modify, add or remove portions of these Terms of Use at any time. Please check this page periodically for any modifications. Your continued use of this Site following the posting of any changes will mean that you have accepted the changes. All materials in this Site, including site layout, "look and feel," functionalities, design, text, images, graphics, video and audio content ("Materials") are the property of AfghanPedia.com. By preserving the original path of sources and rights, you may always publish, copy, display, distribute, transmit, perform, modify, use information, use products or services obtained from this Site, with or without any explicit written permission from AfghanPedia.com. You may Not mirror on your own site the home page or results pages of this Site. You may not post information or materials to this Site that violate the rights of any third party or contain a virus or other harmful component. You may not use language or engage in any activity that is threatening, abusive, vulgar, discourteous or unlawful. AfghanPedia.com reserves the right to remove or edit your submitted messages or material. You are responsible for your own communications and are responsible for the consequences of your postings. You must not Post material that is copyrighted, unless you are the copyright owner or have the permission of the copyright owner to post it. AfghanPedia.com does not represent or guarantee the truthfulness accuracy, or reliability of any communications posted by other users or endorses any opinions expressed by users. AfghanPedia.com has no liability or responsibility to users for performance. AfghanPedia.com provides links to other World Wide Web sites or resources. Hyperlinks to other Internet resources are provided for your convenience. AfghanPedia.com have selected these resources as having some value and pertinence, but their development and maintenance are not under the control of AfghanPedia.com. Thus, the content, accuracy, opinions expressed, and other links provided by these resources are neither verified by AfghanPedia.com editors nor endorsed by AfghanPedia.com. AfghanPedia.com do not makes any warranty whatsoever, including without limitation: that the operation afghanpedia.com will be uninterrupted or error-free; that defects will be corrected; that this Site, including the server that makes it available, is free of viruses or other harmful components; as to the results that may be obtained from use of the materials on the Site; or as to the accuracy, reliability, availability, suitability, quality, or operation of any information, software, or service provided on or accessible from the Site. AfghanPedia.com provides all its products and information including all information and products from the third party, "as is" and without warranties of any kind. Your use of afghanpedia.com is 100 percent at your own risk. Under any circumstances and in no event shall AfghanPedia.com be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages. AfghanPedia.com reserves the right to expel users and prevent their further access to afghanpedia.com for violating these Terms of Use. You agree to indemnify AfghanPedia.com, its directors, officers, parents, subsidiaries, affiliates, and agents, from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys' fees, resulting from your violation of these Terms of use.

Contact us