اطلاعات شخصی
Privacy Policy

به دانشنامۀ افغان خوش آمدید

دانشنامۀ افغان از اهمیت اطلاعات شخصی شما و قوانین مربوط به آن، مطلع و آگاهست. هدف از اطلاعات شخصی، معلومات دربارۀ شما از قبیل نام، آدرس یا نشانی، شمارۀ تیلیفون، آدرس ایمل، شمارۀ آی-پی و غيره مانند اينان میباشد. بنابرین، دانشنامۀ افغان، به هیچوجه و تحت هیچعنوانى، اطلاعات شخصی شما را به صورت هویتیابی انفرادی به معرض خریدوفروش نمیگذارد. دانشنامۀ افغان حتماً، حق استفاده از اطلاعات شخصی شما را به خود میدهد تا توانسته باشد از یکطرف شما را از آنچه لازم میبیند آگاه سازد و از جانب دیگر، برای بهتر شدن کیفیت و کمیت این دانشنامه اقدامات لازم به عمل آورد. این دانشنامه همچنین، حق قسمتکردن اطلاعات شخصی شما را با همکاران مستقیم و غیر مستقیم خود، مبتنی بر جمعآوری و تراکم معلومات، دارا میباشد. دانشنامۀ افغان اطلاعات شخصی شما را میتواند از طرق گوناگون به دست بیآورد. مثلاً از لابلای، ایمل های شما، از دیدار شما از صفحات، از مدت درنگ شما در صفحات، از خانه پری فارم ها و از سایر روش های مانند اینان.

جا دادن برنامه های کوچکی به نام (Cookies کوکی) در دیسک دایمی شما، در حقیقت یک امر معمولی در کاربرد و استفاده از انترنت است. علت جاگذاری این کوکی ها در دیسک دایمی شما، فراهم کردن سهولت در ردیابی صفحات و بقیه امکانات میباشد. در صورت تنظیم دقیق Browser ، شما میتوانید این کوکی ها پابند به اخذ اجازه از خود بسازید. دانشنامۀ افغان در هر وقت و زمان، و در همین صفحه، حق تغییر، تبدیل و تازه کردن نوشته های تحت عنوان "حفظ اطلاعات شخصی" را دارد.

تماس با ما:


Welcome to AfghanPedia

AfghanPedia recognizes the importance of protecting the privacy of personal information collected about its users. "Personal Information", such as name, address, telephone number, e-mail address, IP number and other information of our users. Therefore, AfghanPedia does not sell or otherwise disclose any individually identifiable personal information about any user without an express and informed consent of such user. However, AfghanPedia reserves the right to analyze and utilize user data in order to more effectively optimize the user experience and to present certain opportunities to users for their benefit, also AfghanPedia reserves the right to share with its partners and third parties some personal information on the aggregate basis. AfghanPedia collects personal information during e-mail, and in the form of usage data (for example, length of session, pages viewed, etc.).
"Cookies" are pieces of information that AfghanPedia transfers to the hard drives of AfghanPedia.com users for record-keeping purposes. (Note: Browsers set to provide notice when a Cookie is placed will prompt AfghanPedia.com users to accept or reject the Cookie.) The use of Cookies is an industry standard and occurs at most major Web sites. AfghanPedia reserves the right to change this Privacy Policy at any time by notifying AfghanPedia.com users (through posting a notice at this location) of the existence of a new Privacy Policy.

Contact us