ما کی استیم؟
Who we are
به دانشنامۀ افغان خوش آمدید

محتوای دانشنامۀ افغان، سراسر، برای تحقیقات در بارۀ فرهنگ و تاریخ افغانستان اختصاص یافته است. پیشبرد کار این دانشنامه، متکی بر همکاری های بین المللی، و نظارت کلی برآن، از شعبۀ مرکزی ما در ایالت کیبیک کانادا صورت میگیرد. تمام گردآورده های علمی در سطوح تکاملی و نهائی، توسط همکاران دایمی ما بررسی میشود.

دانشنامۀ افغان از دوهم آگست ۲۰۰۷ به اینسو به روی انترنت فعال میباشد. این دانشنامه، هنوز و به هیچعنوان، یک محتوی کامل نیست. ما مکرراً و با تناوب، لغت ها و اصطلاحات و مضامین را بررسی و تازه میکنیم.
ازآنجائیکه، پیشبرد همچنین برنامه از حد توانمندی یکفرد بیرون میباشد، به همه علاقمندان به همکاری، خوش آمدید میگوئیم.

تماس با ما


Welcome to AfghanPedia

AfghanPedia is entirely dedicated to the study of Afghan culture and history. AfghanPedia is an international, collaborative project, based in the province of Québec Canada. The compilation of this academic work, is overseen by a team of permanent members.

AfghaPedia has been on-line since August 02, 2007. AfghanPedia is by no means a complete work and we try to update it frequently by adding new terms and articles and expanding or revising existing articles. However, since this is rather a lot of work one individual to achieve, we welcome all contributions.

Contact us