استاد الهیات و عرفان پوهنتون مطالعات عالئ پاسِفیکا در کلیفورنیا
Professor of Islamic Traditions at the Pacifica Graduate Institute in Santa Barbara, California
(PDF) (HTML)
36
محمد زمان ستانیزی
Dr. Zaman Stanizai

آثار محمد زمان ستانیزی