استاد الهیات و عرفان پوهنتون مطالعات عالئ پاسِفیکا در کلیفورنیا
Professor of Islamic Traditions at the Pacifica Graduate Institute in Santa Barbara, California
(PDF) (HTML)
36
زمان ستانیزی
Dr. Zaman Stanizai

آثار زمان ستانیزی