وندیداد

از کتاب: ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها

 مطالب عمده آن قوانین مذهبی است و بیست ودوفصل دارد که هر یک را« فرگرد» گویند معذالک فرگرد اول آن از آفریشن زمین و قطعات خاک اوستایی و فرگرد دوم آن از داستان «یما» یا جمشید صحبت میکندغ و این دو فصل را میتوان فصول جغرافیایی و تاریخی کشور آریانشین اوستا یا آریانا خواند.