وصف نیکوان

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

ناصح جمال ان مه ئ تابان ندیده ء

حور و پری بصورت انسان ندیده ء

گر طعنه میزنی به زلیخا عجیب نیست

در عمر خویش یوسف کنعنان ندیده ء

از ناوک نگاه نخفتی بخاک و خون

شمشیر بازی ثف هجران ندیده ء

از جعد مشکبار پریشان نگشته ئ

زلف سیه چو افعی پیچان ندیده ء

مژگان خون گرفته و چشمان نیم خواب

شمشیر تیز در صف مستان ندیده ء

قند لبی نمک نفشاندند بزخم دل

صد شور در سر از شکرستان ندیده ء

کشتن به چشم و زنده نمودن ز لعل لب

پیدا عتاب و خنده ء پنهان ندیده ء

واعظ مرا ز روز جاز بیم میدهی

گویا به عمر خود شب هجران ندیده ء

ای قمری اینقدر همه کوکو برای چیست؟

آن سرو را بباغ خرامان ندیده ء

«محجوبه« تا به چند کنی وصف نیکوان

مهر ووقا چو هیچ ازیشان ندیده ء