نهال پر ثمر باشی گل من

از کتاب: دیوان صوفی عشقری ، غزل

نهال پر ثمر باشی گل من

ز گلشن خوبتر باشی گل من

بخاک آستانت میدهم جان

ز مرگ من خبر باشی گل من

بموهای طلائی و بنا گوش

بیت شیرو شکر باشی گل من

 به بهبود تو باشد این نصایح

نخواهم بی هنر باشی گل من

شنیدم کرده ای عزم سفر را

الهی بیخطر باشی گل من

ز پیش دیده ام دور از چه باشی

بمن نور نظر باشی گل من

اگر با چون خود عاشق نکشتی

چرا با چشم تر باشی گل من

بطرف خانه ات می آیم هر شام

ستاده پیش در باشی گل من

بم از روان و داری دعایت

امیر بحر و بر باشی گل من

امید عشقری از تو همین است

رفیق خیر و شر باشی گل من