نگه نیازندی بخیال یار دارم

از کتاب: دیوان صوفی عشقری ، غزل

نگه نیازندی بخیال یار دارم

ثمر خزان یا سم رخ زرد و زار دارم

الف هر جاکه بینم قد او بیادم آید

رمقی اگر بجانم بود انتظار دارم

اگر از تو فوق شینم بمیان بزم جان

حسدی مبر رقیبا بخود اعتبار دارم

مددی نماید آخر زرۀ نوازش احمد

دل و جان خود برایش بخدا نثار دارم

اگر عشقری برآری سر مصرع حرف حرفی

بهمین غزل زنام کسی افتخار دارم