نمازی گر بخوانم جامه و جان نمازی کو؟

از کتاب: دیوان صوفی عشقری ، غزل

نمازی گر بخوانم جامه و جان نمازی کو؟

نیاز و عجز شایان حضرو بی نیازی کو؟

ز عشق گلخران هر شسته و ناشسته می لافد

نظر بازی نظر بازان بصدق و پاکبازی کو؟

تماما آشنائیها دورنگی و طمع باشد

رفیق جانی و یکرنگ باوی گر بسازی کو؟

نمک خوران نمک از هر نمکدان می خورند اما

لحاظ و قدر دانیها و پاس چون ایازی کو؟

کدامین شخص با ناموش درین عصر سرداده

شهیدان خدا بشیخده و مردام غازی کو؟

عشقری چون بسر بستر افتاد مریض

دارو و داکتر و شخص پرستار تو کو؟