دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
خوی یا خو زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
خيشو می کانسو نانتونه وږمه پښتو مقالات دستور زبان عبدالحی حبیبی
د پښتو (ي) ګانو گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
د کلماتو مرگ او ژوند پښتو مقالات دستور زبان عبدالحی حبیبی
دِه به معنای بزن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دپښتو گرامر طرح وږمه پښتو مقالات دستور زبان عبدالحی حبیبی
در بارهٔ دُر درّی نیلگون کمان دستور زبان محمد زمان ستانیزی
در شرح مسائل گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
دفرنیمونو د استعمال ځايونه او صورتونه٣،١ كانسونا نتونه وږمه پښتو مقالات دستور زبان عبدالحی حبیبی
دم دادن ، دم به دم ، دم زدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دورۀ باستان زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
دوکان یا دکان زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دیوال یا دیوار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
رستم و سهراب افسانه های قدیم شهر كابل دستور زبان عبدالاحمد جاوید
رشادت و رشید زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ریشه فعل stem زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
زائر ، ز َوّ ار و ز ُوّ ار ز َوار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زبان دری ازگفتار تا نوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زبانهای دوره میانه زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 271