دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
گونه های فعل از نگاه معنا زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
لاش و لاش کردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
لغزیدن یا لخشیدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
للو ولالایی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مَرَّه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ما و شما ، مایان وشمایان ،‌ ماها وشماها و مان ، تان و شان زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مانده ومانده گی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مسؤول زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مصدر جعلی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مصدر دردستور زبان دری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مصرع یا مصراع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مضارع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مطابقت فعل با فاعل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مطرح بودن ، مطرح کردن ومطرح شدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مو یک شدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
می آیم ، میا ، بیا و نیامد زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
میباشد و است زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نا سازگاری صفت با موصوف زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ناسازگاری عدد ، وابسته های عددی و معدود زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 129