دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
در شرح مسائل گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
دم دادن ، دم به دم ، دم زدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دورۀ باستان زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
دوکان یا دکان زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
دیوال یا دیوار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
رستم و سهراب افسانه های قدیم شهر كابل دستور زبان عبدالاحمد جاوید
رشادت و رشید زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ریشه فعل stem زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
زائر ، ز َوّ ار و ز ُوّ ار ز َوار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زبان دری ازگفتار تا نوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زبانهای دوره میانه زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
زبانهای هند و ایرانی یا آریایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
زدن به معنای مشتاقانه خوردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زیارت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سَنَه و سُنة و سُنت و سُنّی و سنتی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سرجاندار تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
سلامتی ، بهبودی و سلامت و بهبود زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سو یا سون زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سه موضوع بنیادین زبان را در بر می گیرد زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 259