32

دفرنیمونو د استعمال ځايونه او صورتونه٣،١ كانسونا نتونه

پښتو مقالات وږمه

:۳۱ اف دپښتو ټول کانسو نانتونه ، د/ن/ په استثنا د مورفيمو، كلموا وتركيبوپه سر کی راځی /پ/ په

/ت/ ته 

/ک /کار

/ب/ بار 

/د/ دولت 

/ګ/ ګل

/ق/ قلم

/ټ/ ټول 

/ډ/ ډول

/څ/ څیری 

/چ/ چرګ

/ج/ جنګ

/ځ/ ځله

/ف/ فکر

/x/ چی ښادی لیکله کیږی

/خ/ خاوند 

/ه/ هر 

/غ/ غر

/س/ سر 

/ش/ شر

/ز/زر 

/م/مل

/ن/ نن

/ل/لال

/ر/ رنګ 

/ړ/ ړنګ

/ی/ یار 

/و/ ور

۳،۱ [ب] د پښتو اول کانسنانتونو د سیلابو د مورفیو کلمو او ترکیبو په پای کی د /ه/ په استثنا راځی 

/پ/ رپ

/ت/ پت

/ک/ واک

/ب/ کب

/د/ بد

/ګ/ تګ

/ق/ دق

/ټ/ پټ

/ډ/ هډ

/څ/ لوڅ

/چ/ مچ

/ج/ حج

/ځ/ ورځ

/ف/ سف

/خ/ پوخ 

/غ/ باغ

/س/ بس

/ش/ کش 

/ز/ باز

/م/ بام

/ن/ من

/ل/ ول 

/ر/ لار

/ړ/ وړ

/ڼ/ بڼ

/ی/ دی

/و/ لو

۳،۱-ج  د پښتعو تول کانسنانتونو د مورفیمو کلمو او ترکیبو په منځ کی راځی:

/پ/ لاپی 

/ت/ وتل

/ک/ ورکه

/ب/ ابا 

/د/ادی

/ګ/ وګی

/ق/ باقی 

/ټ/ ګټو

/ډ/بډه

/څ/ لوڅه

/چ/ کچره

/ځ/ راځه

/ج/ حاجی

/ف/ کافی

/خ/ مخه

/غ/ چوغکه

/س/ رسی 

/ش/ ماشین

/ز/ وزه

/م/ امر

/ن/ منل

/ل/ ملا

/ر/ باران

/ ړ / مړه

/ڼ/ بڼکه

/ی/ ویل

/ه/ وهل

۳،۲- دکانسنانتونو ساکن ګروپونه 

۳،۲-الف :د کانسنانتونو دغه لاندی ساکن ګروپونه د سیلابونه ،مورفیمو ،کلمو او ترکیبو په سر کی راځی  

/پی/ پیاز

/پر/ پریز

/پل/ پلار

/پ/ په

/تی/ تیاره

/تو/ توان

/تر/ تریخ

/تړ/ تربهار

/تل/ تل

/کو/کونده

/کر/ کرا

/کړ/ کړی

/کل/ کل

/بیر/ بیا 

/بر / برګ

/بړ / بشوس

/بل/ بلار به

/دو/ دوه

/دی/ دیارلس

/در/ دری

/دړ/درنګول

/ګ/ ګل

/ګر/ګرم

/ګړ/ ګړنګ

/و/ اویست

/رغ/ رغم

/می/ میاشت

/ مر/ مری

/مړ/ مړه

/مل/ ملا

/من/منه

/مځ/ مځکه

/نی/ نیازی

/نج/ نجلی

/نګ/ نګور 

/نغ/ نغری

/سو/ سول

/سر/ سرای

/سم/ سمڅه

/سپ/ سپسی

/ست/ ستا

/سک/ سکاره

/شر/ شرنګ

/شن/ شنه

/شپ/ شپه

/شت/ شتمن 

/شک/ شکول

/شخ/ شخره

/زو/ زوند

/زی/ زیارت

/زر/ زرنده

/زړ/ زړه

/زد/ زده

/زګ/ زګیروی

/ زغ/ زغستل

/خو/ خوار

/خی/خیال

/ خر/ خرییل

/خپ/ خپل

/غو/ غوا

/غر/ غره

/غړ/ غړمیدل

/غل/ غلا

/څو/څورب

/څر/ څریکه

/ څړ/څړیکه

/څخ/ څخه

/ځو/ ځوان

/ځغ/ ځغرده

/جو/ جوال

/جر/ جرنګ

/ور/ ور ور

/وړ/ وړوم

۲، ۳ـ ب : دكانسونانتو هغه ساکن گروپونه چه دسیلابو، مورفیمر، کلمواوترکیبو په سرکی راځی ، دسیلابو، مورفیمو ، کلمو او تركیبو په منځ کې هم راځی (۲ ، ۳- الف) . همدغه راز ، دغه لاندې گروپونه هم د سیلا بو رفيمو، کلمو او تر کیبو په منځ کې را تلای شی :

/منډ/ منډل

/نټ/ منټو

/نس/ انسان 

/نش/ منشی

/سخ/ مسخ