32

خيشو می کانسو نانتونه

پښتو مقالات وږمه

د کابل پښتو دخیشومی کانسو نانتو دغه لاندې درې فونيمه لری :

[ڼ  ن  م]


۲،۶۶- [م] :

غبرگ - شو ندیز زغن خیشومی  کانسنانتو  دغه لاندی . مثالونه يې دادی :

مار

لمر

لمن

لم

ملا، او داسې نور .م/ در يلابو، مورفيمو ، کامو ، او تر کیبو په سر ، منځ او پای کښې راځی. داستعمال په ځينو ځايو کې له ځينو نوروزغونو سره دکا سونانتو ساکن گر و پونه تشکیلوی .: -

 ۲،۶۷[ن ]

 ژب غابيز، زغن ، خيشومی کانسو نانت دی ان دري : الوفونونه لریپه دې ډول :کوچه ی داگ، که ق له قونیه و خه رومی راشی ، غنه بی خصوصیت(۲،۳۷) مومی ، لکه 

:منكر

انگور

انقره ،

 او داسې نور .که دو اولو په منځ کې ، ياله ځينو نورو كانسونا نتوڅخه ړومبی راشی وورینخصوصیت غوره کوی ،

 لکه :

انا

مني

نجلی، 

او داسې نور .که د کلمو په پای کې را شی یاله ات د/ څخه محکې واقع شی نو غاښيز خصوصیت

مومی ، لکه :

لمن 

سنتور

سندلی چه صندلی لیکله کیړی ، او داسی نور.:


۲،۶۸ [ڼ]

مخنی – تا لوییز ، زغن ، منقلب ، خيشومی کانسو نانت دی . د/ن/ فونيم د/ن/ اور / له فونیمو سره مهم توپیر لری. د /ن/ په تلفظ کې دژبې د څو کی لاندنۍ برخه رابرسیره ( منقلبه ) کیزی او دتا لوله مخنۍ برخې سره نښای، تنفسی هوا د پزې له مجری څخه ایستله کیزی ، مثالونه یې دادی :

منه

بن

ماڼی ، او داسې نور .ان / دسیلابو، مورفيمو ، كلموا وتر کیبو په منځ او پای کښې راځی  خو په سر کښې يې نهراحی . /ن/ له نور و زغو نوسره په ندرت سره د کانسو نانتو ساکن گروپو نه تشکیلوی .