ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
از مردمان عالم رهنمائی مرنخاست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از وطن گشتم مسافر بی دیار رابین دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
استغنا دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
استوره بودن شهنامه گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
استیلای عشق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اشتیاق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اشعارخوارزمشاهیان تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ادبیات عبدالحی حبیبی
اشکباری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اعترافات بیدل از هر چمن سمنی ادبیات حسیب الله فضل
افسوس دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
افسوس نارسائی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
افغان٬ افغانی و افغانستان در دری ادبیات حسیب الله فضل
افغانستان و ادب پهلوی ساسانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
اقبال و ادبار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اگر امروز ز حسنت همسری با مهر و ما دارد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اگر معشوق در بر میگرفتم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اما کتاب های خاص بر معما در زبان دری تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
امن به عشق بازی خوبان علم شدم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
امید لطف دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
انتشار زبان و رسم الخط و ادب یونانی در افغانستان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 640