زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
زبان باختری یا بخلی و آخرین ترجمه کتیبه افغانستان در پرتو تاریخ زبان علی احمد کهزاد
زبان تخاری افغانستان در پرتو تاریخ زبان علی احمد کهزاد
کتیبه ارزگان افغانستان در پرتو تاریخ زبان علی احمد کهزاد
Total articles: 3