دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
قید زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قید از نگاه ساخت زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قید پرسش زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قید حالت زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قید در جمله زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قید زمان زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قید مکان زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
قيد مقدار زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
کُریزکردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کاربرد فعل جمع یا مفرد زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کاربردفعل وصفی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
کتاب هایی به خط و زبان پهلوی تاریخ ایران دستور زبان ناصر پورپیرار
کلمات پیسه و درهم و دینار چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام دستور زبان عبدالحی حبیبی
کلمه های ربط زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
کلمه های صوت زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گرافیمها یا الفبای زبان دری زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گرفتگی و گرفتاری و گیر و گرفت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
گروه فعلها زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
گفته یا اترانس Utterance زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 271