111

قید در جمله

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو


قیدها در جمله ، پیش از فعل و پهلوی آن می آیند ، مانند :

آهسته کار می کند.

بار بار تلفون کردم.

هر شب می خواند.

درکا باره ها می خواند.

لب لب دريا برو.