111

قید حالت

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

قید حالت چگونه گی واقع شدن فعل را نشان می دهد.

مریم پارچه امتحان را نوشت. 

مریم پارچه امتحان را زود نوشت.

دو جملهٔ بالا در یک واژه از هم فرق دارند و آن " زود " است.

واژهٔ  "زود" چگونگی کار مریم را روشن می سازد . پس متمم معنای فعل است، یعنی معنای فعل را برای شنونده تمامت می بخشد واژگان دلیرانه ، مستانه ، هوشیارانه ، زود ، آهسته ، با وارخطایی ، با ترس و لرز ، پنهانی ، شتابان خرامان قید حالت شناخته می شوند.


یادداشت :

برای شناختن بیشتر قید حاات ، به عنوان پسوندهای نشانه قید نیز بنگرند.


قید حالت از نگاه همسنجی

قيد حالت از نگاه همسنجی دو پایه دارد :

قید حالت مطلق و قید حالت برتر . مانند :

این آواز خوان خوب میخواند.

آن آواز خوان خوبتر میخواند.

آن دیگر آواز خوان از هر دو خوبتر می خواند.

پس پایه قید حالت ، مانند پایه صفت سه گونه ، عادی ، برتر و

برترین نیست.

چه یک فعل با یک فعل مقایسه شود یا یک فعل با چند فعل ، در هر دو صورت ، قید حالت بر تر به کار می رود .

بلند تر گپ می زنند

از همه بلند تر گپ می زنند

هوشیارانه زندگی می کند

هوشیارانه تر زنده گی می کند

از همه هوشیارانه تر زندگی می کند.