111

قيد مقدار

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اندازه و مقدار فعل را نشان می دهد . مانند بسیار . مانند بسیار، کم ، اندکی باربار ، هیچ ، چند بار، چندین بار ، هر دفعه ، یک دفعه ، به دفعات پیایی ، مرتب ، پیهم ، پیوسته ، یک کرت ، ده کرت.