111

قید مکان

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

جای اجرای فعل را نشان میدهد مانند بالا، پایین ، آن جا ، این جا ، دور ، نزدیک ، پیش ، پس ، هرجا ، همه جا ، هیچ جا ، جابه جا ، بين ، میان ، پهلوی ، سرسر (پلوان) زیر زیر (درختها ) ، لب لب ( دريا )