نویسنده و محقق در تاریخ ایران باستان
Writer, historian and researcher
114
ناصر پورپیرار
Nasser Purpirar