111

کاربردفعل وصفی

از کتاب: زبان د آری
هرگاه دوفعل که دارای یک فاعل ویک زمان باشند و دریک جملۀ مرکب ، پیهم بیایند ، فعل فقرۀ اول را می توانند ازوجه وصفی بیاورند .


وجه وصفی ازبن ماضی یا از مادۀ ماضی فعل لازم یاناگذر با هی غیر ملفوظ ساخته می شود .
مانند : رفته ، نشسته ، آمده

هرگاه چنین حالتی ازفعل متعدی ساخته شود ، آن را صفت مفعولی می گویند .
مانند کشته ، دیده ، شنیده ، آورده ، برده

درصورتی که درفقرۀ نخستینِ جمله یی مرکب ، فعل ازوجه وصفی بیاید ، پس ازآن واو عطف نباید نوشت ،مانند :
کودک توپش را گرفته به پارک رفت . کودک دویده نزد مادرش آمد .

نه چنین که :
کودک توپش را گرفته وبه پارک رفت یا کودک دویده و نزد مادرش آمد.

هرگاه فعلها از صیغه های ماضی نقلی یا ماضی بعید یا ماضی التزامی باشند ، نوشتن واو لازم است.

آتش فشان خاموش شده است ونرم نرمک دود ازآن بر می خیزد .
آتشفشان خاموش شده بود ونرم نرمک دود ازآن بر می خاست .
آتش فشان شاید خاموش شده باشد و نرم نرمک دود از آن بر خیزد .