111

کُریزکردن

از کتاب: زبان د آری
کریز کردن به معنای ریختن موسمی پر پرندگان است و پرندۀ پر ریخته را کریزی می گویند . درشعرهمان ابوالمثل ـ شاعرسدۀ چهارم می خوانیم:

به باز کریزی بمــــانم همــــی
اگرکبک بگریزد ازمن رواست

این هم ازواژه های زبان گفتاراست که می تواند نوشتار را هم رنگین سازد.