111

کلمه های صوت

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

کلمه هایی استند که آدمها در حال هیجان بر می آورند یا به صدای جانوران اشاره دارند یا دلالت به صداهایی میکنند که از طبیعت و اشیا شنیده میشوند، مانند واه واه ، اف ، آه ميوميو ، عوعو ، شرشر ، وزوز ترنگ ترنگ ، شرنگس

واه واه ، چه گول خوبی !

- آف ، سرویس چرا دیر کرد ؟ 

- آه ، بازی را باختم !

- میو میو پشک مرا بیدار کرد کند 

- سگ شبانه عوعو می 

- شرشر آب خوش آیند است

- زنبوری را که درخانه وزوز میکرد نیافتیم

- با آغاز زلزله ترنگ ترنگ ظرفهای چینی بالا شد و سپس شرنگس شکستن شیشه های اورسی ها به گوش رسید.

گوش کن تا بشنوی از بزم او پیغام ما

تيلفون دل ببین هر دم شرنگس می کند                   

شایق (جمال)