111

کت

از کتاب: زبان د آری

شماری ازواژگان زبان گفتار که درنوشتار نیز می توان به کاربرد:

کت :

این واژه با ، همراه معنا دارد. درمتل کت شاه شوله نمی خورد یعنی آدم خودخواه و مغرور است. کت هرچی بازی ، کت ریش بابا هم بازی ! یعنی هرکاری را سرسری نباید گرفت .

کت دزد دهن جوال را گرفتن . در خیانت و کاری نا روا همدست کسی شدن .

کت سوزن چاه کندن . به کاری مشکل دست زدن.

کت خرس در جوال افتادن . باآدم بدرفتار هم صحبت و همکارشدن .

دربعض گویشها قی به همین معنا بکار می برند. قی ما چی داری ؟ چی اختلافی ، چی دعوایی با ما داری ؟

به این مثالها توجه کنید:

کاغذ را کتِ سرش چسپاند.

کتِ دوست خود هوا خوری رفت.

من کت، او جنگ کردم .

کرا نشین کت صاحب خانه قراردادی امضاکرد. درهمه جاهاییکه« با« و«همراه » کاربرد داشته می توانند «کت » نیز می تواند به کار رود.