111

قید زمان

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

قید زمان ، زمان رخدادن فعلی را نشان میدهد ، مانند :

هفته وار ، ماه وار ، سالانه ، دیروز ، پریروز ، فردا ، پارسال پر ارسال، سال آینده، گاهی ، اکثر وقتها ، یگان روز ، ساعت به ساعت ، روز به روز ، همیش.