111

قید پرسش

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

کلماتی اند که درباره وقوع فعل پرسشی را بیان میدارند ، مانند چگونه ، کی ، کجا ، با که ، چه وقت ، چطور ، چرا ، چسان .