حکایت و قصه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بودلف شیبانی ارانی و نخجوانی مرزبان غرِغښت یا گرشاسب حکایت و قصه علی احمد کهزاد
جنجال خانواده‌گی داستانهای کوتاه حکایت و قصه حبیب عثمان
آدم خان و درخانی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
آغاز نی نامه حکایت و قصه خلیل الله خلیلی
آفتاب گرفتگی سه مزدور حکایت و قصه اسدالله حبیب
اخبار مرگ گرشاسب برای فریدون غرِغښت یا گرشاسب حکایت و قصه علی احمد کهزاد
اختطاف مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
از حقیقت بار بگشایم دری دیوان علامه اقبال لاهوری حکایت و قصه اقبال لاهوری
از خانه خدا تاقونیه نی نامه حکایت و قصه خلیل الله خلیلی
ازدواج نریمان با شاهدخت بلخ غرِغښت یا گرشاسب حکایت و قصه علی احمد کهزاد
اژدهای چرخ لوگر افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اژدهای سرخ افغانستان در پرتو تاریخ حکایت و قصه علی احمد کهزاد
اژدهای سنگی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اشرار عروسم را بردند مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
افسانه (ناگا) یا شاه ماران آبی و مقابله های او با امپراطور کانیشکا چهارم بگرام حکایت و قصه علی احمد کهزاد
افسانه بابه خارکش افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
افسانه خزانه و طوطی چهارم بگرام حکایت و قصه علی احمد کهزاد
افسانه ماه سه شبه افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
الماس کوه نور تازه نوای معارک حکایت و قصه عبدالحی حبیبی
انتقادات مخالفان در باب مثنوی معنوی از کوچه عرفان حکایت و قصه متفرقه و انفرادی
Total articles: 212