حکایت و قصه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
جنجال خانواده‌گی داستانهای کوتاه حکایت و قصه حبیب عثمان
آدم خان و درخانی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اختطاف مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
از حقیقت بار بگشایم دری دیوان علامه اقبال لاهوری حکایت و قصه اقبال لاهوری
اژدهای چرخ لوگر افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اژدهای سرخ افغانستان در پرتو تاریخ حکایت و قصه علی احمد کهزاد
اژدهای سنگی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اشرار عروسم را بردند مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
افسانه بابه خارکش افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
افسانه ماه سه شبه افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
انتقادات مخالفان در باب مثنوی معنوی از کوچه عرفان حکایت و قصه متفرقه و انفرادی
باغ لطيف گرآورده های مهم حکایت و قصه احمدشاه ابدالی
بالاخره به عشقم رسیدم مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
برادر شخ بروت مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
برای زنده گی مجموعۀ اشارات حکایت و قصه مصطفی عمرزی
بی بی مهرو گرآورده های مهم حکایت و قصه احمدشاه ابدالی
بی‌بی مهرو افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
جوی شیر گرآورده های مهم حکایت و قصه احمدشاه ابدالی
چشم براه محبوبم مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
چهل تن پاک افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
Total articles: 89