حکایت و قصه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
جنجال خانواده‌گی داستانهای کوتاه حکایت و قصه حبیب عثمان
آدم خان و درخانی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
آفتاب گرفتگی سه مزدور حکایت و قصه اسدالله حبیب
اختطاف مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
از حقیقت بار بگشایم دری دیوان علامه اقبال لاهوری حکایت و قصه اقبال لاهوری
اژدهای چرخ لوگر افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اژدهای سرخ افغانستان در پرتو تاریخ حکایت و قصه علی احمد کهزاد
اژدهای سنگی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
اشرار عروسم را بردند مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
افسانه بابه خارکش افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
افسانه ماه سه شبه افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه عبدالاحمد جاوید
الماس کوه نور تازه نوای معارک حکایت و قصه عبدالحی حبیبی
انتقادات مخالفان در باب مثنوی معنوی از کوچه عرفان حکایت و قصه متفرقه و انفرادی
باغ لطيف گرآورده های مهم حکایت و قصه احمدشاه ابدالی
بالاخره به عشقم رسیدم مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
بچه های شیطان سه مزدور حکایت و قصه اسدالله حبیب
برادر شخ بروت مجموعه کتابهایم حکایت و قصه صالحه محک یادگار
برای زنده گی مجموعۀ اشارات حکایت و قصه مصطفی عمرزی
بررسی انتقادی نگاهی به سلامان و ابسال جامی حکایت و قصه عبدالحی حبیبی
برهمن دیوان علامه اقبال لاهوری حکایت و قصه اقبال لاهوری
Total articles: 181