جغرافیه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
تذکر کوهها دراوستا افغانستان در پرتو تاریخ جغرافیه علی احمد کهزاد
آ قاموس جفرافیائی افغانستان (۱/۴) جغرافیه متفرقه و انفرادی
ا قاموس جفرافیائی افغانستان (۱/۴) جغرافیه متفرقه و انفرادی
اُوبه و شافلان چهارم آثار هرات جغرافیه خلیل الله خلیلی
ابنیه و تعمیرات و شهر ها چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام جغرافیه عبدالحی حبیبی
اختراع نیشابور کهن تاریخ ایران جغرافیه ناصر پورپیرار
ارگ کابل اقامت گاه فرمان روایان افغانستان مطالب معلوماتی جغرافیه حبیب عثمان
اسفزار چهارم آثار هرات جغرافیه خلیل الله خلیلی
اسکندریه قفقاز پنجم بگرام جغرافیه علی احمد کهزاد
افغان شال جغرافیای تاریخی افغانستان جغرافیه عبدالحی حبیبی
اللان باب هفدهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) جغرافیه عبدالحی حبیبی
اما در هندوستان ظهیرالدین محمد بابر جغرافیه عبدالحی حبیبی
انی تایان فصل ۱۲۳ (شی چی) یا استاد تاریخی جغرافیه علی احمد کهزاد
اوسون تایان فصل ۱۲۳ (شی چی) یا استاد تاریخی جغرافیه علی احمد کهزاد
ب قاموس جفرافیائی افغانستان (۱/۴) جغرافیه متفرقه و انفرادی
باغ ارم زمینداور تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) جغرافیه عبدالحی حبیبی
باغ صفا ظهیرالدین محمد بابر جغرافیه عبدالحی حبیبی
باغ وفا ظهیرالدین محمد بابر جغرافیه عبدالحی حبیبی
بامی بلخ بامی بامیان پښتو مقالات جغرافیه عبدالحی حبیبی
بامیان از نظر سیاحان و جهانگردی افغانستان در پرتو تاریخ جغرافیه علی احمد کهزاد
Total articles: 170