ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بت من در برخود جامۀ احرام کنم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بت من مه لقا برامده ای دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بجز سودای تو سودا ندارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بحرف بد نمودن یار خوبان بد نمائی هاست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بخت بد دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بدل همرای من دلدار یار است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بر خود چو نظر می فگنم مرگ قرین است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بر خود چو نظر می فگنم مرگ قرین است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بر یاد رخت گشتم بتخانه به بتخانه دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
براه یار چو نتوان ز سیم و زر گذارد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بستان معارف دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بستان وطن دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بسته ای زنار ایدل اهل ایمانی هنوز دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بگشت روز وصل و شب هجر یار ماند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بگشتم مدتی صحرا به صحرا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بمجازی تو دلربای منی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بمیان سینۀ خود دل بیقرار دارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
به بارگاه آنحضرت (ص) دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
به چه نسبت بدهم قامت دلجو ترا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
Total articles: 537