ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ایدوستان برا خدا یاد ما کنید دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
ایرنا ناویجه ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
این عکس شوخ و شنگ وقشنگ از نگار ماست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اینو جوان بنامز خماریت را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بار غم دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بار نام و ننگ هستی را از دوش انداختم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
باز تاب عناصر زبان گفتار ی در ی زبانان افغانستان در شعر مولانا گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
باز در زیر لب ای شوخ چه غم غم داری دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
باز گشت ادبی و شعرای افغانستان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
باز هم در خدمت مولانا گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
بازیهائ سیاسی با هویت زبان نیلگون کمان ادبیات زمان ستانیزی
بامید دیدار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بایار خورده گیری بسیار خوب نیست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بت بیگانه خوی من بمن گر آشنا میشد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بت من در برخود جامۀ احرام کنم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بت من مه لقا برامده ای دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بجز سودای تو سودا ندارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بحرف بد نمودن یار خوبان بد نمائی هاست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بخت بد دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 647