ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ادب دری افغانی مجموعۀ اشارات ادبیات مصطفی عمرزی
د حمزه په غزل کښي پښتني عناصر پښتو مقالات ادبیات عبدالحی حبیبی
رگ وید ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
شاعران زمان تیموریان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
شعر دری در امپراتوری روم مطالب معلوماتی ادبیات حبیب عثمان
عارف بزرگوار هرات نی نامه مولینا نور الدین عبدالرحمن جامی ادبیات خلیل الله خلیلی
لسان هندواروپایی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ویسپرد ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
(نثر) الهی نامه مطبوع دانش آثار هرات ادبیات خلیل الله خلیلی
آباد می نمائی دل هر خراب را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
آتش آه دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آتش دوری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آتش فراق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آثار منثور احوال و آثارحکیم سنایی ادبیات خلیل الله خلیلی
آثار نخستین دری در سیستان نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
آرام جان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آرزو دارم که گردی آشنای عشقری دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
آریایی یا هندو ایرانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
آسمانی نغمې او لاهوتي سندري پښتو مقالات ادبیات عبدالحی حبیبی
آغاز نثر فنی نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
Total articles: 640