ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ادب دری افغانی مجموعۀ اشارات ادبیات مصطفی عمرزی
رگ وید ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
شاعران زمان تیموریان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
شعر دری در امپراتوری روم مطالب معلوماتی ادبیات حبیب عثمان
لسان هندواروپایی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ویسپرد ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
آباد می نمائی دل هر خراب را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
آتش آه دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آتش دوری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آتش فراق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آثار نخستین دری در سیستان نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
آرام جان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
آرزو دارم که گردی آشنای عشقری دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
آریایی یا هندو ایرانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
آغاز نثر فنی نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
آفرینت ای قلندر ترک دنیا کرده ای دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
آیا پښتو تمدني ژبه ده؟ شینکی آسمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
ابرست در اطاق غزیبان خوش آمدی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اتفاق ملت دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اثر مثنوی از نگاه استاد پرتو نادری از کوچه عرفان ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 586