ویسپرد

از کتاب: ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها

مجموعه ایست از ملحقات یسنا و برای  مراسم دینی ترتیب شده, مجموع فصول یا کرده های ان به صورت صحیح معلوم نیست و ان را بین بیست وسه و بیست وهفت می شمارند