آتش آه

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

ای فلک بیوسته ام از هجر جانان سوختی

از غم و اندوه و از تشویش هجران سوختی

من چسان فردا بدوزخ سوزم از بهر گناه

چون مرا امروز اند رنار هجران سوختی

هچیگاهی چرخ گردون بر مراد ما نگشت

کاشکی در پیش ان شمع شبستان سوختی

گر نبودی آب رود دیده ء خونبار من

ز آتش ام سراپا جسم با جان سوختی

از فراق روی یوسف طلعتی یعقوب وار

روز و شب « محجوبه» اندر بیت الاحزان سوختی