آرام جان

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

نگار دلستان من کجائی !

مه نامهربان من کجائی !

ز هجران تلخ کامم همچو فرهاد

بت شیرین دهان من کجائی

چو قمری میکنم فریاد و فغان

سهی سرو چمان من کجائی

شده عمری که بیمار و خرابم

مسیحای زمان من کجائی

بمردم بی اجل از درد دوری

تو ای روح وروان من کجائی

بهار من خزان شد از غم تو

ندانم گلستان من کجائی

زهجرانت ندارم صبر آرام

تو ای آرام جانم کجائی

شده عمری شدم «محجوبه » از تو

نگفتی مدح خوان من کجائی