آتش دوری

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

ای دلبر بیوفا کجایی

از پیش نظر نهان چرائی

من مردم از آرزوی رویت

تو پیش که جلوه مینمائی؟

چون شمع بسوختم سراپا

از آتش دوری و جدائی

نه بیتو قرار و طاقتم هست

نه با تو رسم زنا رسائی

تا چند ز دیده اش بارم

تا به کی نظر نمی داریی ؟

هر چند که دوری از کنارم

لیکن بمیان  جان مائی

بیمار شدم چو نرگسانت

از لعل لبت بکن دوائی

یارب بده از خزانه ء غیب

«محجوبه » زار را شفائی