رگ وید

از کتاب: ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها

روی هم رفته سرود های معلوم آریایی را به نام «سرو دوید» یا ویدی محض به نام «ودا» یا میکنند. «ودا» اصلا به معنی «دانش و معرفت» است و از نقطه نظر  قدامت و موضوعات مذهبی به چهار مجموعع یا کتاب تقسیم شده است که قدیم ترین و مهمترین آن به «رگ ودا» یعنی «دانش مقدس» موسوم می باشد و از نقطه نظر مراتب ادبی و امثال جغرافیایی و نیمه تاریخی به وادی های جنوب هندوکش و افغانستان شرقی ارتباط زیادی دارد.   «رگ ویدی: مشتمل بر 1028 سرود است که آن را بطور عموم به ده کتاب یا جزء یا قرار اصطلاح ویدی به ده «ماندالا» یعنی «دایره» تقسیم نموده اند و هر یک را « کتاب خانواده » نیز گویند. گه چه بطور عام سرود های ده جزوی « رگ وید» دارای خواص مشترک نیست، معذاالک شش کتاب آن که از دوم تا هفتم باشد , مشابهت هایی به هم دارد و بسته مرکزی جزوهای دیگر را می دهد. اوزان اشعار سرود مختلف هایی به هم دارد و بسته مرکزی جزوهای دیگر را می دهد. اوزان اشعار سرود مختلف و مصرع های منظومه ها 8-11-12 سیلابی می باشد. کلام رگ ویدی تا یک اندازه پیچیده و مرموز و اصطلاحات خاص دارد. معذالک لطف بیان و تشبیهات بدیع و امثال قشنگ و اسمای ارباب انواع و تخیلات بدیع سخن را به منتها درجه زیبا و پرکیف ساخته است ,رگ وید, فی الحقیقه به تنهایی عصاره تمام ادب ویدی است ؛ زیرا سه کتاب رگ وید و بقیۀ ادبیات بعد از عصر ویدی همه از آن الهام گرفته و بسیار مطالب را اقتباس کرده اند.               مجموعه سرود های « رگ وید» به تنهایی محصول چندین قرن است و قسمت های قدیم و جدید دارد ک زبان انها به همان تناسب پاره ای تغییرات یافته است: در قسمت و جدیدی مذکور استعمال حروف علت بیشتر شده حرف (ل) در اکثر موارد جای (ر) را گرفته است. وقف کمتر گردیده و بعضی لغات قدیم از استعمال افتاده است. دورۀ قدیم سرود های رگ وید را که بیشتر به خاکهای افغانستان شرقی تعلق می یگرد به نام عصر « شاندا» و دوره های جدید آن را به خاکهای ماورای شرقی « سندهو» ارتباط دارد « مانترا» گیوند تعین تاریخ عصر «رگ وید» به اتفاق آرا مشکل و نظریات بسیار متباین است به ظور متوسط به طور قدیم ترین دورهۀ آن را عصر «شاندا» باشد, بالاتر از 500 سال قدم می دهند که سه و نیم هزار سال پیشتر از امروز است.       سه کتاب دیگر ویدی عبارت است از «سام وید» , بجو روید» , اتروید اولی کتاب « آهنگ نوا » دومی کتاب « دعاهای قربانی » و سومی کتاب « جادو و طلسم » است که بعد از مهاجرت و توطن آریاها در خاک پنجاب به میان آمد. از لحاظ زبان و ملحوظات ادبی و مضمون بین این سه کتاب « رگ وید» فرق زیادی می باشد. از نقطه نظر زمان هم به طور متوسط هزار سال در بین آنها فاصله است. ادبیات بعد از ویدی , برهماناها» , یوپانیشاوها» , «سوتراها» و غیره را شامل است که عصر حماسی ادب سانسکریت را در بر گیرد و خارج از حوزۀ ادبی کشور ما به میان آمده است.