138

(نثر) الهی نامه مطبوع دانش

از کتاب: آثار هرات

الهی همه از تو ترسند و عبدالله از خود، زیرا که از تو نیکی آیــد و از

عبدالله بد.

الهی ابوجهل از کعبه میآید و ابراهیم از بتخانه کار به عنایت بود

باقى بهانه.

الهى دُرِ اصطفی در دامن آدم تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس تو بیختی از روی ادب ما بد کردیم در حقیقت فتنه تو انگیختی.

الهی کاسنی اگر تلخ است از بوستان است و عبدالله اگر مجرم است

از دوستان است.