158
غلام نبی عشقری
Ghulam Nabi Ashqari

دیوان صوفی عشقری


مضمون مجموعه دسته بندی
- آباد می نمائی دل هر خراب را دیوان صوفی عشقری ادبیات
- آرزو دارم که گردی آشنای عشقری دیوان صوفی عشقری ادبیات
- آفرینت ای قلندر ترک دنیا کرده ای دیوان صوفی عشقری ادبیات
- ابرست در اطاق غزیبان خوش آمدی دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از چه خار از من خوری ای جامه خارائی بیا دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از چه رو این ذوقها در طبع ناشاد من است دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از صومعه سر بادر در میخانه کشیدم دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از عشق لاف اگر زده ای با «ثبات« باش دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از فیض صحبتی دل ما بهره و رنشد دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از مردمان عالم رهنمائی مرنخاست دیوان صوفی عشقری ادبیات
- از وطن گشتم مسافر بی دیار رابین دیوان صوفی عشقری ادبیات
- اگر امروز ز حسنت همسری با مهر و ما دارد دیوان صوفی عشقری ادبیات
- اگر معشوق در بر میگرفتم دیوان صوفی عشقری ادبیات
- امن به عشق بازی خوبان علم شدم دیوان صوفی عشقری ادبیات
- انتظارت می کشم آرام جان من بیا دیوان صوفی عشقری ادبیات
- اهل جهان بیکدیگر هرگز وفا نکرد دیوان صوفی عشقری ادبیات
- ای بت مرغوله موی ماه سیما نشکنی دیوان صوفی عشقری ادبیات
- ای بهار رفته گرچون پامیائی میا دیوان صوفی عشقری ادبیات
- ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بیخار بود دیوان صوفی عشقری ادبیات
- ای خوش ان وقتی که یوسف را زلیخا می خرید دیوان صوفی عشقری ادبیات
Total articles: 177