نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- ریاضی نهم ر آثار هرات مردم
- ذبیح الله (۲) هشتم ذ آثار هرات مردم
- ذبیح الله (۱) هشتم ذ آثار هرات مردم
- درویش محمد اوبهى هفتم د آثار هرات مردم
- خایف ششم خ آثار هرات مردم
- خطیب ششم خ آثار هرات مردم
- حبیب پنجم ح آثار هرات مردم
- حاجی پنجم ح آثار هرات مردم
- حاكى پنجم ح آثار هرات مردم
- حیران پنجم ح آثار هرات مردم
- حسن (یا هراتی شیرین سخن) پنجم ح آثار هرات مردم
- حاذق پنجم ح آثار هرات مردم
- جلالی و سیه موی پنجم ج آثار هرات مردم
- ملا تاج محمد آخند چهارم ت آثار هرات مردم
- تسلیم چهارم ت آثار هرات مردم
- پریشان سوم پ آثار هرات مردم
- بیدار بیت الامانی دوم ب آثار هرات مردم
- خواجه عبدالمجید بیخود دوم ب آثار هرات مردم
- احراری اول الف آثار هرات مردم
- آقای حاجی اسمعیل سیاه اول الف آثار هرات مردم
Total articles: 187