نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- (نثر) الهی نامه مطبوع دانش آثار هرات ادبیات
- آغابیگه آثار هرات مردم
- آقای حاجی اسمعیل سیاه اول الف آثار هرات مردم
- اُوبه و شافلان چهارم آثار هرات جغرافیه
- ابوبکر ارزقى آثار هرات مردم
- احراری اول الف آثار هرات مردم
- احمد مجلد آثار هرات مردم
- ارغون آثار هرات مردم
- استاد بهزاد آثار هرات مردم
- اسفزار چهارم آثار هرات جغرافیه
- اسمی آثار هرات مردم
- امام فخر رازی قرشی تمیمی بکری هروی آثار هرات مردم
- امامی هروی آثار هرات مردم
- امامی هروی آثار هرات مردم
- امیر حسينى سادات رحمة الله علیه آثار هرات مردم
- امیر خلیل هراتی آثار هرات مردم
- برهان الدین عطاءالله آثار هرات مردم
- بسم الله الرحمن الرحيم آثار هرات پیشنوشتار
- بلوكات چهارم آثار هرات جغرافیه
- بنای شهر و آثار ترقیات گذشته که بعضی باقیمانده و برخی خراب شده اول آثار هرات جغرافیه
Total articles: 187