138

ارغون

از کتاب: آثار هرات

به گفتۀ نوایی قبرش در هرات است و معلوم است از همین جا بوده. در شعر و خصوص معمّا، مهارت کامل داشته است عمر خود را به خیمه دوزی و شعرگویی صرف نموده است. این معما را به نام محمود گفته است سال زندگانی او احتمال میرود که در صد هشتم الی نهم هجری بوده باشد.

 ای ز جام حسن سرخوش سوی مخموری ببین

ز آنکه اشک خویش را پیوسته در زیر جبین