138

احمد مجلد

از کتاب: آثار هرات

امیر علی شیر نوایی او را از شوخ طبعان هرات معرفی میکند و معلوم است که در هزل و هجو قدرت کاملی داشته است از این معما که به اسم جرده گفته است آشکار میگردد که در تمام فنون شاعری به طور هزل پیش آمده است.

خری کج کرده پالان سوی ده تاخته

چراگاه ده از گاوان بپرداخت 

سال وفات احمد هم معلوم است از دورۀ امرای تیموریه خصوص در ماه هشتم یا نهم بوده است غیر از این معما که آن هم پالان پوش است دیگر آثاری از او به دست نیامد قبرش در شمال هرات است.