138

بسم الله الرحمن الرحيم

از کتاب: آثار هرات

الحمد لله وكفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفی

شکر گذاریم که جلد سوم آثار هرات هم به مطالعه شایقین علم و ادب از معاصرین هراتی مشرف میگردد آنچه مایه تاسف ما شده است اینکه از حیث نابودن فرصت وضیق وقت از اکثریه صاحبان ادب آثار به دست نیاورده و در افاده امور تقدیم کرده نتوانستیم باری میتوان این نمونه را اثری از افکار بلند و احساسات پاک و روح منور برادران هراتی شناخته و دیگر آثار فکری و ادبی شان را به مجموعه های ادبی که درین ولایت با عظمت شایع شدنی است حواله میکنیم و از خداوند ترقی عالم علم و ادب را به هموطنان آرزو مندیم.