138

اسمی

از کتاب: آثار هرات

در آتشکده به قسمت شعرای هرات ذکر شده و به همین جمله اکتفا رفته است اسمی به اسمی قناعت کرده و این مطلع از اوست.

میکنی جور و جفا مهر و وفا میگویی

تو چه ها میکنی ای شوخ و چه ها میگویی