138

امامی هروی

از کتاب: آثار هرات

این امامی دوم قرار تذکرۂ ترکی میر علی شیر نوایی (مجالس النفایس) از قضات خراسان بوده و طبع رسایی داشته است در هرات وفات و در گازرگاه دفن شده .است صاحب حبیب السیر نامشان را قاضی محمد بن عبدالله امامی تشریح داده و اوشان را از طبقهٔ شعرای دوره تیمور معرفی می نماید در دورۀ فرمانفرمایی تیمور در هرات و اطراف مدتی را به أمر قضا به سر برده در قضاوت شخص متدین و راستکاری بوده در ششم شوال سال ۸۳۸ وفات و در همان مقبره ای که مجالس النفایس می نویسد مدفون گردیدند حبیب السیر به همین قدر ایجاز و امیر علی شیر به این مطلع به یادگار آثار ادبی امامی اکتفا نموده است. (صفحهٔ ۱۶۱ حاشیه بر باغ ارم) 

گفتمش گلها از رخسارت بر آید رنگ رنگ

غنچه او در تبسم شد که از گلها چه گل

هر قدر کوشیدم اضافه از این به دست نیامد.