نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
- یحیى نوزدهم ی آثار هرات مردم
- میرزا یوسف كرُخی نوزدهم ی آثار هرات مردم
- نادم میمنه گی هشتدهم ن آثار هرات مردم
- مخموم هفتدهم م آثار هرات مردم
- منشی هفتدهم م آثار هرات مردم
- محروم هفتدهم م آثار هرات مردم
- مفلس هفتدهم م آثار هرات مردم
- میر ابوسعید اوبهى هفتدهم م آثار هرات مردم
- محمد شریف محزون هفتدهم م آثار هرات مردم
- میر صاحب گازرگاه شریف هفتدهم م آثار هرات مردم
- محمد حیدر خان نایب قضا هفتدهم م آثار هرات مردم
- خواجه قوام جامی شانزدهم ق آثار هرات مردم
- غلام رسول نیکزاد پانزدهم غ آثار هرات مردم
- غمگین پانزدهم غ آثار هرات مردم
- عبدالعلی شایق چهاردهم ع آثار هرات مردم
- عیشى چهاردهم ع آثار هرات مردم
- عبدالحق جان چهاردهم ع آثار هرات مردم
- عبد الكریم خان احرارى چهاردهم ع آثار هرات مردم
- عزیز چهاردهم ع آثار هرات مردم
Total articles: 187