138

محمد شریف محزون

از کتاب: آثار هرات ، فصل هفتدهم ، بخش م

خود را از نژاد افغانهای خوگیانی معرفی مینماید در غزلیات عشق عارف است. مضامین لطیفی را به طور شعرای متأخرین ایراد مینماید عمرش ۳۳ سال بوده و فعلاً در قید حیات می.باشد.


من ز عشق رخت ای یار شدستم مجنون 

اشک چشمم از فراقت شده همچون جیحون 

گفته بودی که بکن صبر دهم کام دلت 

صبر بگذشت از حد وعده وفاكن اكنون

وعده ات همره عشاق خلاف است چرا

 کرم و لطف کم و قهر عتابت افزون 

بس که هجران تو غمگین و پریشانم کرد 

کرده ام در غزلیات تخلّص محزون