138

غلام رسول نیکزاد

از کتاب: آثار هرات ، فصل پانزدهم ، بخش غ

آقای میرزا رسول خان که فعلاً ادارۀ سر کاتبیت مدیریت خارجۀ هرات را مینمایند یکی از جوانان باهوش و صاحب اخلاق این محیط است. با عمر کوتاه طبع دراز و خامه رسایی داشته خطش خیلی خوش و نثرش هم آب و رنگ تازه دارد پسر جناب ملا تاج محمد خان است که ذکرشان در حروف تای این کتاب رفت این غزلی است که در جواب غزل پدر خود نوشته: تا بر رخ خوب تو ز خوبی اثری هست 

بر هر دل شوریده فغان و شرری هست 

امکان ندهم بر خط فرمان تو چیزی 

تا بر تن این عاشقِ روی تو سری هست

.....

.....

گر دعوت ما را سگ کویت بپذیرد 

در خانه دل حاضره لخت جگری هست 

گر شربت وصلت نچشیدیم غمی نیست 

جویای ره وصل تو را چشم تری هست 

پروانه بیا دست بده از سر وحدت 

كاینجا ز غم شمع تو بریان جگری هست

تا کی ز غمت داد کنیم و تو ندانی

هشدار که ما را احدی دادگری هست 

چون زاده نیکی ز غم هجر مخور غم 

زیرا پی هر شام تو را یک سحری هست