138

یحیى

از کتاب: آثار هرات ، فصل نوزدهم ، بخش ی

آخند ملّا یحیى ولد ملّا حبیب الله توطن به گازرگاه شریف داشته، در فصاحت و بلاغت نظم و نثر پایه بلندی را دارا بوده، وعظ و تبلیغش هر جمعه در جامع شریف هرات مستمعین را تأثرات بی اندازه و فواید تـازه می بخشوده است در جمیع انواع خط مهارتی کامله داشته است. ولادتش ۱۲۵۵ وفات تحسّر آیاتش ۱۳۲۰ قمری مدفنش در گازرگاه شریف اندرون حظیره متبرکه میباشد یک رباعی از جمله انشاداتش که تاریخ نصب لوح پسر حضرت پیر هرات را حاوی است جیادت طبع آن را در منصه ظهور می آورد. 

رضوان پی نظاره رفع درجات

آمد به طواف مرقد پیر هرات 

لوح خلفش دید و به تاریخش گفت

بر سید کاینات بی حد صلوات